Tổ chức triển khai giới thiệu PISA
Ngày 16,17 tháng 8 năm 2011 Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Hội thảo Tổ chức triển khai đánh giá PISA...

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 7675 /SGD&ĐT-QLT

V/v: Tổ chức triển khai giới thiệu PISA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                            Hà Nội, ngày 12tháng8 năm 2011

 

 

Kính gửi ông (bà): - Trưởng phòng giáo dục và đào tao;

   - Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông;

   - Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.

 

Việt Nam đã đăng ký tham gia Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (gọi tắt là PISA) vào năm 2012 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), PISA có định hướng trọng tâm nghiên cứu chính sách quốc gia đối với giáo dục, bài thi PISA đánh giá năng lực Toán, Khoa học, Đọc hiểu, đối tượng tham gia khảo sát PISA là học sinh lứa tuổi 15 đang theo học ở tất cả các loại hình trường. Đến nay, Việt Nam đã hoàn thành đợt khảo sát thử nghiệm PISA 2011 và chuẩn bị cho kỳ khảo sát chính thức 2012, Hà Nội là một trong các tỉnh, thành phố được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chọn tham gia khảo sát.

Để kỳ khảo sát chính thức PISA triển khai thành công, theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GD&ĐT về việc tổ chức đoàn công tác PISA tại các tỉnh, thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Hội thảo Tổ chức triển khai đánh gia PISA.

a) Nội dung:

-Giới thiệu về Chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA;

-Giới thiệu và tập huấn kỹ thuật đánh giá của PISA: cấu trúc đề thi và phiếu hỏi, các dạng câu hỏi PISA;

-Giới thiệu vai trò và trách nhiệm của các Sở khi tham gia PISA.

b) Thành phần:

- Cán bộ quản lý Sở GD&ĐT Hà Nội;

- Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã: Trưởng phòng và Tổ trưởng giáo vụ;

- Trường THPT: Hiệu trưởng và 02 giáo viên cốt cán (01 giáo viên dạy Toán hoặc môn khoa học tự nhiên, 01 giáo viên dạy Ngữ văn hoặcmôn khoa học xã hội).

- Trung tâm GDTX: Giám đốc.

c) Thời gian: 02 ngày

- Ngày 16/8/2011: từ 8h30 đến 17h00; thành phần tham dự gồm Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc trung tâm GDTX.

- Ngày 17/8/2011: từ 8h30 đến 17h00, thành phần tham dự gồm Tổ trưởng giáo vụ phòng GD&ĐT, giáo viên cốt cán trường THPT.

d) Địa điểm:

Hội trường trường THPT chuyên Hà Nội –Amsterdam, đường Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các ông (bà) trong thành phần nêu trên tham dự Hội thảo đúng giờ và đúng thành phần./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Đ/c Giám đốc;

- Lưu: VT, QLT&KĐ.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                                      ( Đã ký )

 

Đoàn Hoài Vĩnh