Loại văn bản:
Từ Đến
Hiển thị :
Tên văn bản pháp quy Ngày văn bản
Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT
Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
15/04/2011
Thông tư 11/2011/TT-BGDĐT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
14/04/2011
Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT
Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng
03/04/2011
Thông tư 07/2011/TT-BGDĐT
Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
03/04/2011
Thông tư 06/2011/TT-BGDĐT
Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo
01/04/2011