Loại văn bản:
Từ Đến
Hiển thị :
Tên văn bản pháp quy Ngày văn bản
Thông tư liên tịch 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT
Quy định nội dung đánh giá công tác y tế tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học
12/06/2011
Thông tư 15/2011/TT-BGDĐT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo
24/05/2011
Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT
Ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học
23/05/2011
Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục
15/05/2011
Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT
Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
15/05/2011