Về việc chuẩn bị các điều kiện an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc covid-19 trong trường học
Về việc chuẩn bị các điều kiện an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc covid-19 trong trường học