Từ 21/06/2021 đến 27/06/2021

Thời gian Họ và tên Nội dung công tác Địa điểm
Không có lịch công tác của tuần 43