Công văn số 1314 UBND-GD&ĐT về việc triển khai điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 - (17/05/2021 15:40)

Căn cứ Công văn số 1444/UBND-KGVX ngày 13/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021. Thông báo số 1638/TB-SGDĐT ngày 13/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021.