Công khai kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 Năm học 2020-2021. - (02/06/2020 16:18)

Thực hiện Thông báo số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;