Công đoàn trường Tiểu học Tây Tựu B tổ chức khen thưởng cuối năm học 2017 - 2018 cho CB-GV, NV. - (04/06/2018 20:36)

Ngày 28 tháng 5 năm 2018 Công đoàn trường Tiểu học Tây Tựu B tổ chức khen thưởng cuối năm học 2017 - 2018 cho CB-GV, NV trong trường.