BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI 25/3 NĂM 2017 - (26/03/2017 7:12)

Công tác xã hội (CTXH) là hoạt động mang tính chuyên nghiệp nhằm huy động mọi nguồn lực của cả cộng đồng để giải quyết các vấn đề phát sinh, bất bình đẳng; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi và hạnh phúc của con người, vì tiến bộ, công bằng, phồn vinh của xã hội. Tại Việt Nam, công tác xã hội có ý nghĩa to lớn, là một trong những nhân tố bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển ổn định bền vững, đưa Việt Nam từ quốc gia đói nghèo vươn lên trở thành điểm sáng của thế giới về thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ và đạt nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế xã hội trong giai đoạn đổi mới đất nước hiện nay.

Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện cả nước đã hình thành, phát triển được 408 cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập. Số lượng các cơ sở đào tạo chuyên ngành công tác xã hội tăng nhanh với 55 trường đại học, cao đẳng và 21 cơ sở dạy nghề. Các tỉnh, thành phố đã hình thành mạng lưới 80 nghìn cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội ở các hội, đoàn thể các cấp, góp phần trợ giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận, thụ hương các chính sách phúc lợi xã hội, y tế, tìm việc làm để ồn định.
Ngày 15/9/2016 Thủ tướng chính phủ đã kí Quyết định số 1791/QĐ-TTg lấy ngày 25/3 hằng năm là “Ngày công tác xã hội Việt Nam”. Trước đó điểm kiểm niệm nghề Công tác xã hội vẫn được lấy là ngày 11/11 hằng năm.  
Bên cạnh việc công nhận ngày 25/3 là “Ngày công tác xã hội Viêt Nam” hằng năm, Thủ tướng chính phủ yêu cầu Bộ lao động – Thương binh và Xã hội phối kết hợp với các Bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương hướng dẫn, tổ chức “ Ngày công tác xã hội Việt Nam” đảm bảo thiết thực, hiệu quả với mục đích tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề…                               
Trên thực tế, theo số liệu của Bộ Thương binh và Xã hội, Việt Nam có số người cần trợ giúp các dịch vụ công tác xã hội lên tới 28% dân số. Trong đó 7,5 triệu  người cao tuổi; 5,4 triệu người khuyết tật; 1,4 triệu người có hoàn cành đặc biệt, khoảng 12% hộ gia đình nghèo, hơn 180.000 ngươi bị nhiễm HIV dược phát hiện... Những người này cần thiết có sự can thiệp và trợ giúp của đội ngũ nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc phát triền hệ thống chính sách chăm sóc xã hội của chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế, người dân chưa thấy hết được vai trò vị trí vai trò quan trọng trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội có tính chất chuyên môn, chuyên sâu ở cộng đồng; dịch vụ chuyên sâu khác về công tác xã hội như thăm vấn và hỗ trợ tâm lý, trị liệu tâm lý, quản lý ca tái hoà nhập cộng đồng hầu hết vẫn chưa được thực hiện. Hơn nữa, đến thòi điểm này cả nước có hơn 32.000 cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm việc trong lĩnh vực công tác xã hộ lao động, trong đó hơn 80% nhân lực chưa được đào tạo chuyên môn cũng là hạn chế lớn để phát huy hiệu quả của nghề CTXH.
Việc thực hiện các chính sách xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã đạt được những kết quả quan trọng. Quận đã chăm lo giải quyết tốt các chính sách đối với người có công trong cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật. Đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao.
Thành công của công tác của an sinh xã hội phụ thuộc rất lớn vào công tác xã hội vf những người tham gia vào công tác này.